Passan on Napoli: 'He has a ton of power'

Passan on Napoli: 'He has a ton of power'