Thomas imitates Holtby at practice

Thomas imitates Holtby at practice