Thomsen: I think they'll trade Rondo

Thomsen: I think they'll trade Rondo