'Shut it down'-What in sports would you shut down?