Perillo's Points: Get Gronkowski involved more

Perillo's Points: Get Gronkowski involved more