Pavlovic: 'I'm gonna be ready'

Pavlovic: 'I'm gonna be ready'