McCourty, Harmon walk us through press coverage

McCourty, Harmon walk us through press coverage