KG & Pierce honesty "refreshing" at Nets intro

KG & Pierce honesty "refreshing" at Nets intro