Boston athletes react to Marathon explosions

Boston athletes react to Marathon explosions