Sherrod: starting 5 has to set the tone

Sherrod: starting 5 has to set the tone