Bradley key to C's defense?

Bradley key to C's defense?