Thornton: 'Tough pill to swallow'

Thornton: 'Tough pill to swallow'