Seidenberg: 'I definitely want to stay involved'

Seidenberg: 'I definitely want to stay involved'