Giardi: Seguin needs to have more battle

Giardi: Seguin needs to have more battle