Will Napoli make it through the whole season?

Will Napoli make it through the whole season?