Brentz accidentally shot himself

Brentz accidentally shot himself